SIBI ET POSTERIS

 SIBI ET POSTERIS לנו ולבאים בעתיד, סיסמה זו נרשמה בסמל, על ידי הבונים אשר יסדו בשנת 1930 בפראג "לשכה" חדשה. על עבודתם התבססו בשנת 2008 חברי שלושת "הלשכות" מוסט, אצל שלושת הכוכבים, ולאום. אשר החליטו להאיר אותה מחדש. כיום "בלשכה" חברים אחים בגילים שונים ובעלי מקצועות שונים.  בפגישות הקבועות שלהם הם משתדלים לדאוג לשיפור רמת החברים, ומנסים לגרום לעולם להיות מקום טוב יותר לחיות בו, עבורנו ועבור העתיד.

"לשכת" SIBI ET POSTERIS כפופה ללשכה הצ'כית הגדולה,  הלשכה הגדולה היחידה בארצנו, אשר מוכרת על ידי רשויות בין לאומיות רבות.